Privacy beleid: Collin J. Landmeterskantoor Vof

Uw privacy vinden wij, net als u belangrijk. 
Collin J. Landmeterskantoor Vof doet er alles aan om je persoonsgegevens op een correcte, wettelijke en transparante manier te verwerken. In dit privacy beleid leggen we uit welke persoonsgegevens we van u als natuurlijke persoon verwerken en waarom. Verder wordt ook uitgelegd welke rechten u heeft als betrokkene om uw privacy te garanderen.

 

1. Wie zijn wij?

Uw gegevens worden verwerkt door:
Collin J. Landmeterskantoor Vof, met maatschappelijke zetel te Hovesesteenweg 46, 2530 Boechout, ingeschreven in de KBO onder het nummer BE0475.501.720 

Binnen onze organisatie zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar naargelang van hun taken toegang toe moeten hebben.
Onze contactpersoon is Thomas Collin: Thomas.collin@collinlandmeters.be 

Indien u meer wenst te weten te komen over de algemene begrippen rond verwerking van persoonsgegevens kan u op deze link van de privacy commissie  terecht: https://www.privacycommission.be/nl/privacythemas 
 

2. Welke persoonsgegevens verzamelen we?

2.1.    Gegevens die we rechtstreeks verzamelen: 

Naar gelang de situatie verzamelen wij uw  persoonlijke en elektronische identificatiegegevens alsook financiële gegevens. Dit is nodig voor het uitvoeren van onze diensten zoals het uitvoeren van expertises & studies in verband met landmeetkunde.
Voor het uitvoeren van onze diensten kunnen wij bovendien nog volgende gegevens verzamelen: Rijksregisternummer, woningkenmerken, locatiegegevens en persoonsgegevens die verwerkt worden in Notariële of onderhandse aktes.
Cookies: Zie cookiebeleid


2.2.    Publieke gegevens en gegevens die we onrechtstreeks verzamelen: 

Collin J. Landmeterskantoor Vof verwerkt soms publieke gegevens.

Het kan bijvoorbeeld gaan om gegevens die onderworpen zijn aan een publicatieplicht, zoals de publicatie van uw benoeming als bestuurder van een vennootschap, of het gaat om gegevens die u zelf publiek hebt gemaakt, zoals informatie op uw website, …  

Het kunnen ook gegevens zijn die publiek zijn, omdat ze bijvoorbeeld algemeen bekend zijn in uw streek of omdat ze in de pers verschenen zijn. Ook informatie op bijvoorbeeld de Kruispuntbank van Ondernemingen en Graydon behoren hiertoe. 

2.3.    Wat u ons vertelt of bezorgd kan worden verwerkt:

Als u ons telefonisch contacteert, kan onze zaakvoerder of iemand van de medewerkers uw voornaam en naam en uw telefoonnummer noteren om een contactoverzicht op te bouwen en te bekijken wie gebruikmaakt van onze dienstverlening. 
Als u bij ons solliciteert verzamelen wij uw persoonsgegeven die u zelf heeft bezorgd op uw CV.
Als u een offerte aanvraag invult of meer informatie wenst via onze website verzamelen wij deze gegevens om met u contact op te nemen.

 

3. Waarom verzamelen we uw persoonsgegevens?

Naargelang van de situatie heeft Collin J. Landmeterskantoor Vof uw gegevens nodig om bepaalde diensten te kunnen aanbieden. De informatie die wij opvragen en waarmee wij u kunnen identificeren, wordt persoonsgegevens genoemd. 
Hieronder kunt u per situatie nagaan waarom wij deze persoonsgegevens opvragen en waarvoor uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt. 

Uw gegevens worden naargelang van het geval gebruikt voor de volgende doeleinden: 

 • Voor klantenbeheer verzamelen wij persoonsgegevens van contactpersonen bij klanten.
 • Voor het uitvoeren van onze diensten of opdrachten zoals bv expertises & studies in verband met landmeetkunde zijn uw gegevens noodzakelijk om de overeenkomst die u met ons sluit op een correcte manier te kunnen uitvoeren. Doordat u een overeenkomst of opdracht met ons sluit dienen wij te beschikken over de nodige persoonsgegevens om onze dienstverlening, die vervat zit in het contract, te kunnen aanbieden. 

Dit is ook het verwerken van persoonsgegevens die verwerkt worden in notariële of onderhandse aktes. 
De persoonsgegevens die worden verzameld worden administratief en boekhoudkundig verwerkt. Indien u niet wilt dat uw persoonsgegevens in dit kader worden verwerkt, is het niet mogelijk om de dienstverlening waarvoor u contractueel met ons verbonden bent uit te voeren. 

 • Potentiële nieuwe contacten door het overhandigen van het visitekaartje: indien u ons op de een of andere manier een visitekaartje heeft overhandigd, nemen wij u op in onze database. Wij gaan hier van uit dat u door de overhandiging ook uw uitdrukkelijke toestemming geeft om te worden opgenomen in onze database. 
  Bovendien slaan wij ook de publiek toegankelijke gegevens die wij over u vinden op in onze database. Wij gaan ervan uit dat wij deze persoonsgegevens ook mogen bewaren vermits u deze publiek toegankelijk hebt gemaakt. 
 • Voor leveranciers: de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst worden verzameld. Het gaat dan voornamelijk om e-mailadressen van contactpersonen om een gemakkelijke communicatie mogelijk te maken. 

 

4. Wie ontvangt mijn persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden in principe niet doorgegeven aan andere partijen. 
Collin J. Landmeterskantoor Vof verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de onder punt 3 vermelde doelen. Enkel de medewerkers binnen onze organisatie, die in uitvoering van hun functie uw persoonsgegevens nodig hebben, zullen deze kunnen consulteren. 
Wij werken samen met een aantal derde partijen die uw persoonsgegevens ook kunnen inkijken. Het gaat om de volgende ontvangers: 

 • Accountants & consultants in het kader van fiscale ondersteuning
 • ICT-dienstverleners 

 

5. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doelen zoals omschreven onder punt 3 te verwezenlijken. 
Uiteraard bewaren wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met mogelijke wettelijke verplichte termijnen en eventuele verjaringstermijnen die gelden. Bijv. voor facturen is dit 7 jaar. 
In verband met landmeetkunde en om informatie en studies te kunnen bewaren kunnen we persoonsgegevens eeuwig en op grond van het gerechtvaardigd belang bewaren en gedurende de tijd die nodig is om dat doel te bereiken.
 

6. Welke rechten kan ik uitoefenen om de bescherming van mijn persoonsgegevens te garanderen?

6.1.    U kunt uw gegevens inkijken

Als u wilt bekijken welke persoonsgegevens wij over u verwerken, dan kan dit door uw recht op inzage uit te oefenen.
Collin J. Landmeterskantoor Vof zal u een zo volledig mogelijk overzicht geven van de persoonsgegevens die over u worden bijgehouden. Wij kunnen nu reeds bevestigen dat er géén bijzondere categorieën van persoonsgegevens worden bijgehouden (zoals ras, etnische afkomst, gezondheidsgegevens, gegevens betreffende seksuele geaardheid, …).
U kunt een kopie krijgen van de persoonsgegevens die worden verzameld. 

6.2. U kunt uw gegevens laten verbeteren

Indien er wijzigingen zijn in uw persoonsgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres,…), dan kunt u dit steeds laten verbeteren of vervolledigen.

6.3.    U kunt uw gegevens laten verwijderen

Indien u van mening bent dat wij bepaalde persoonsgegevens verwerken op onrechtmatige basis, d.w.z. zonder hiervoor een correct doel te hebben, dan kunt u vragen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. 

6.4.    U kunt vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt

Zijn uw gegevens onjuist en heeft u gevraagd om ze aan te passen of meent u dat wij uw persoonsgegevens verwerken op onrechtmatige basis, dan kunt u vragen om de verwerking ervan te beperken.
Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens enkel en alleen met uw toestemming verder mogen verwerken. Wij mogen uw persoonsgegevens wel blijven opslaan, maar mogen er geen verdere verwerkingen mee uitvoeren zonder uw toestemming, tenzij in het kader van een gerechtelijke procedure, voor de bescherming van natuurlijke personen of rechtspersonen of om gewichtige redenen van algemeen belang. 

6.5. U kunt vragen om uw persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen aan een derde partij 

Indien u dit wenst, kunt u aan ons vragen om de gegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, aan u of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen. De Verordening voorziet wel een aantal beperkingen op dit recht, zodat dit niet in alle gevallen van toepassing is. Dit moet uiteraard geval per geval worden onderzocht. 

6.6.    U kunt soms weigeren dat uw gegevens volledig automatisch worden verwerkt

Sommige gegevensverwerkingen en processen verlopen volledig geautomatiseerd zonder menselijke tussenkomst. Wij maken hier echter geen gebruik van met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. 
Mocht dit toch het geval zijn en als u het niet eens bent met zo’n volledig geautomatiseerd proces, dan kunt u bezwaar indienen hiertegen, zodat uw persoonsgegevens niet meer op deze manier worden verwerkt. 
Ook hier gelden een aantal uitzonderingen, die geval per geval moeten worden beoordeeld. 

6.7. U kunt uw toestemming intrekken 

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming (zie punt 3), kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Wij zullen dan uw persoonsgegevens moeten verwijderen. 

Indien u een of meerdere van deze rechten wilt uitoefenen, gelieve dan contact op te nemen met ons op bovenstaand contactadres en duidelijk te specifiëren welk recht u wilt uitoefenen. Gelieve u ook te identificeren met uw identiteitskaart.
Indien u meent dat wij uw rechten zoals hierboven opgenomen niet naleven kan u steeds contact opnemen met:
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer:

 • Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
 •   +32 (0)2 274 48 00
 •   +32 (0)2 274 48 35
 •   commission@privacycommission.be

 

7. Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Collin J. Landmeterskantoor Vof hanteert organisatorische en technische maatregelen om de persoonsgegevens onder haar controle te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking alsook tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
In het onwaarschijnlijke geval dat uw persoonsgegevens betrokken zijn bij een inbreuk op de informatiebeveiliging zullen wij onmiddellijk handelen om de inbreuk te identificeren en actie te ondernemen met gepaste maatregelen. Indien nodig zoals de wet dit voorziet zullen wij u in kennis stellen van dit incident.Collin landmeters adres